Tranås

Tro inför framtiden

De kristna värderingarna har format samhället och utgör dess grund. Det är en tradition som vi vill värna, vårda och utveckla. Det behövs förtroendevalda som vill utveckla Svenska kyrkan. Borgerligt alternativ i Tranås är beredda att ta ansvar i Tranås, i Linköpings stift och på nationell nivå.


Vi vill utveckla samarbetet mellan våra församlingar, Säby, Linderås och Adelöv så att vi känner samhörighet och kan ha en god och livaktig verk­ samhet på många platser.

Vi arbetar för större frihet att välja församlingstillhörighet.

Samverkan med skolor och ut­bildningscentra – från förskola till högskola och universitet – är en omistlig del av kyrkans arbete. Samlingar, som t ex skolavslutningar, är en del i mötet med barn och unga och vi vill att de ska ha en tydlig kristen profil. Kyrkan ska alltid vara öppen och välkom­nande.

Vi slår vakt om diakonins viktiga roll – de svagaste i samhället och de som på olika sätt har kommit i svårigheter ska kunna få hjälp och stöd.

Vi vill införa möjligheten till tidsbegränsade förordnanden för kyrkoherdar och biskopar. För att hushålla med kyrkans resurser vill vi motverka en svällande byråkrati på alla ni­våer. Vi vill utreda möjligheten att införa golv och tak för kyr­koavgiften för att motverka utträden av ekonomiska skäl.

Borgerligt alternativ är inte bundet till något politiskt parti.


Några av kandidaterna för Borgerligt alternativ i Svenska Kyrkan i Tranås.
Från vänster: Lisbeth Asp-Fransson, Lars-Erik Andersson, Siw Warholm, Ingvar Jacobsson, Susanna Alm-Alexandersson.


Kontaktuppgifter:

Siw Warholm siw.warholm@telia.com 070 – 397 15 19